Odstoupení od smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu, telefonem či mailem, odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vrácení předmětného zboží na adresu dodavatele všechny peněžní prostředky - kupní cenu dodaného zboží, včetně nákladů na dodání - v ceně nejlevnějšího způsobu dodání, které nabízí (dle Občanského zákoníku) Jestliže kupující zvolil bez předchozí dohody jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí se kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět.

U vrácení zboží je nutné nás nejdříve telefonicky nebo e-mailem kontaktovat - v řadě případů můžeme uplatnit vlastní svozy. Nejjednodušší cestou je uložení zásilky (není ani potřeba štítek s adresou) v jakékoliv pobočce Zásilkovny, kde pouze uvedete 

číslo pro zpětnou zásilku:  95075204   

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy:  

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresa:

Poznámky:

Název výrobku:

Datum uzavření Smlouvy:

Datum dodání zboží:

Číslo faktury nebo číslo objednávky:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:


Datum:


Podpis kupujícího:

 

Znění § 1837, kdy Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.